Έντυπα

Περισσότερο Χρησιμοποιούμενα Έντυπα

Δ1.01.Δα0.05 Συνοπτικό Έντυπο Υποβολής Πρότασης Υλοποίησης Έργου
Δ4.02.Πα0.31 Αίτηση Αποδοχής Διαχείρισης Έργου
Δ4.02.Πα0.32 Αρχικός Προϋπολογισμός Έργου (προηγούμενη έκδοση)
ΕΣ.ΔΕ.Πα0.80 Αίτηση Αποδοχής Διαχείρισης Έργου Παροχής Υπηρεσιών
ΕΣ.ΔΕ.Πα0.81 Προϋπολογισμός Έργου Παροχής Υπηρεσιών
Δ5.02.Πα1.56 Ονομαστική Κατάσταση Αμειβομένων Πανεπιστημιακών Και Δημοσίων Υπάλληλων
Δ5.02.Πα1.58 Εντολή Πληρωμής - Απόδοσης Αμοιβών Πανεπιστημιακών Και Δημοσίων Υπάλληλων
Δ5.02.Πα3.59 Ονομαστική Κατάσταση Αμειβομένων Με Σύμβαση Έργου (Εξωτερικοί Συνεργάτες Και Λοιπές Κατηγορίες Προσωπικού)
Δ5.02.Πα3.61 Εντολή Πληρωμής - Απόδοσης Αμοιβών Εξωτερικών Συνεργατών

Έντυπα Υποβολής Προτάσεων

Δ1.01.Δα0.05 Συνοπτικό Έντυπο Υποβολής Πρότασης
ΕΣ.ΔΕ.Πα0.79 Συνοπτικό Πληροφοριακό Έντυπο Υλοποίησης Έργου Παροχής Υπηρεσιών

Έντυπα Διαχείρησης / Υλοποίησης Έργων

Δ4.02.Πα0.30  Συνοπτικό Πληροφοριακό Έντυπο Υλοποίησης Έργου
Δ4.02.Πα0.31 Αίτηση Αποδοχής Διαχείρισης Έργου
Δ4.02.Πα0.32 Αρχικός Προϋπολογισμός Έργου (προηγούμενη έκδοση)
Δ4.02.Πα0.33 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Έργου Ανά Πακέτο Εργασίας Και Κωδικό Δαπάνης
Δ4.02.Πα0.34 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου
Δ4.02.Πα0.35 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Διακριτών Έργου
Δ4.02.Πα0.36 Αναλυτική Κατανομή Κόστους Ανθρωπομήνα Ανά Πακέτο Εργασίας
Δ4.03.Πα0.38 Αρχικός - Τροποποίηση Προϋπολογισμού Έργου (Νέα έκδοση)
Δ4.03.Πα0.39 Αναλυτικός Τροποποιημένος Προϋπολογισμός Έργου Ανά Πακέτο Εργασίας Και Κωδικό Δαπάνης
Δ4.03.Πα0.40 Τροποποίηση Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης Έργου
Δ4.03.Πα0.41 Αναλυτικός Τροποποιημένος Προϋπολογισμός Διακριτών Έργου
Δ4.03.Πα0.42 Αναλυτική Κατανομή Κόστους Ανθρωπομήνα Ανά Πακέτο Εργασίας (Τροποποίηση)
Δ4.04.Πα0.46 Πρακτικό Παραλαβής Υλικών & Υπηρεσιών
Δ4.04.Πα0.47 Πρακτικό Απόρριψης Υλικών & Υπηρεσιών
Δ4.04.Πα90.48  Πιστοποίηση / Έλεγχος Προόδου Έργου
Δ4.04.Πα99.49 Πιστοποίηση / Παραλαβή Έργου

Έντυπα Πληρωμών

Δ5.02.Πα0.54 Στοιχεία Εταιρείας Για Προμήθεια Υλικών / Ανάθεση Υπηρεσιών Εκτός Διαγωνισμού
Δ5.02.Πα0.55 Σύμβαση Προμήθειας/Παροχής Υπηρεσιών
Δ5.02.Πα1.56 Ονομαστική Κατάσταση Αμειβομένων Πανεπιστημιακών Και Δημοσίων Υπάλληλων
Δ5.02.Πα1.58 Εντολή Πληρωμής - Απόδοσης Αμοιβών Πανεπιστημιακών Και Δημοσίων Υπάλληλων
Δ5.02.Πα3.59 Ονομαστική Κατάσταση Αμειβομένων Με Σύμβαση Έργου (Εξωτερικοί Συνεργάτες Και Λοιπές Κατηγορίες Προσωπικού)
Δ5.02.Πα3.61 Εντολή Πληρωμής - Απόδοσης Αμοιβών Εξωτερικών Συνεργατών
Δ5.02.Πα4.62 Ονομαστική Κατάσταση Αμειβομένων Με Εξαρτημένη Σχέση Εργασίας
Δ5.02.Πα4.64 Εντολή Πληρωμής - Απόδοσης Αμοιβών Εξαρτημένης Σχέσης Εργασίας
Δ5.02.Πα5.65 Συνοπτικός Πινάκας Παραστατικών Προμήθειας Εξοπλισμού
Δ5.02.Πα5.66 Εντολή Πληρωμής - Απόδοσης Εξοπλισμού
Δ5.02.Πα6.67 Συνοπτικός Πινάκας Παραστατικών Αναλωσίμων Υλικών
Δ5.02.Πα6.68 Εντολή Πληρωμής - Απόδοσης Αναλωσίμων Υλικών
Δ5.02.Πα7.69 Ημερολόγιο Κίνησης Εσωτερικού / Εξωτερικού
Δ5.02.Πα7.70 Αιτιολόγηση Μετακίνησης
Δ5.02.Πα7.71 Εντολή Πληρωμής - Απόδοσης Μετακινήσεων (Τακτοποίηση προκαταβολής)
Δ5.02.Πα8.72 Συνοπτικός Πινάκας Παραστατικών Εξόδων Προβολής Και Διαφήμισης
Δ5.02.Πα8.73 Εντολή Πληρωμής - Απόδοσης Εξόδων Προβολής Και Διαφήμισης
Δ5.02.Πα8.74 Συνοπτικός Πίνακας Παραστατικών Λοιπών Εξόδων
Δ5.02.Πα8.75 Εντολή Πληρωμής - Απόδοσης Λοιπών Εξόδων
Δ5.02.Πα10.76 Εντολή Πληρωμής Συνεργαζόμενου Φορέα
Εντολή χορήγησης προκαταβολής για μετακινήσεις

Έντυπα Διαγωνισμών

Δ3.01.Δα0.17 Αίτηση Διενέργειας Διαγωνισμού & Ορισμού Επιτροπών
Δ3.02.Δα0.20 Πρακτικό Έλεγχου Δικαιολογητικών
Δ3.02.Δα0.21 Πρακτικό Ανοίγματος Τεχνικών Προσφορών
Δ3.02.Δα0.22 Πρακτικό Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών
Δ3.02.Δα0.23 Πρακτικό Κατακύρωσης (Εισήγηση) Διαγωνισμού
Δ3.02.Δα0.24 Πρακτικό Εισήγησης Επιτροπής Ενστάσεων
Αίτημα Ανάθεσης
CPV (Common procurement vocabulary)

Έντυπα Ολοκλήρωσης Έργων

Δ6.01.Πα99.77  Συνοπτικός Απολογισμός Έργου

Έντυπα Έργων Παροχής

ΕΣ.ΔΕ.Πα0.80 Αίτηση Αποδοχής Διαχείρισης Έργου Παροχής Υπηρεσιών
ΕΣ.ΔΕ.Πα0.81 Προϋπολογισμός Έργου Παροχής Υπηρεσιών
ΕΣ.ΔΕ.Πα0.82 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Έργου Παροχής Υπηρεσιών Ανά Πακέτο Εργασίας Και Κωδικό Δαπάνης
ΕΣ.ΔΕ.Πα0.83 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου Παροχής Υπηρεσιών
ΕΣ.ΔΕ.Πα0.84 Αναλυτική Κατανομή Κόστους Ανθρωπομήνα Ανά Πακέτο Εργασίας Για Έργο Παροχής Υπηρεσιών
ΕΣ.ΔΕ.Πα0.85 Προϋπολογισμός Έργου Παροχής Υπηρεσιών (Τροποποίηση)
ΕΣ.ΔΕ.Πα0.86 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Έργου Παροχής Υπηρεσιών Ανά Πακέτο Εργασίας Και Κωδικό Δαπάνης (Τροποποίηση)
ΕΣ.ΔΕ.Πα0.87 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου Παροχής Υπηρεσιών (Τροποποίηση)
ΕΣ.ΔΕ.Πα0.88  Αναλυτική Κατανομή Κόστους Ανθρωπομήνα Ανά Πακέτο Εργασίας Για Έργο Παροχής Υπηρεσιών (Τροποποίηση)

Λοιπά Έντυπα

ΕΣ.ΔΕ.Πα0.89 Αίτηση Για Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού Πρόσληψης Προσωπικού
ΕΣ.ΔΕ.Πα0.90 Συγκριτικός Πίνακας Αξιολόγησης Υποψήφιων Για Τη Πρόσληψη Προσωπικού Με Σύμβαση Έργου
ΕΣ.ΔΕ.Πα0.91 Πρακτικό Εισήγησης Επιτροπής Ενστάσεων Για Πρόσληψη Προσωπικού
ΕΣ.ΔΕ.Δα0.92 Αίτηση Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων
ΕΣ.ΔΕ.Πα0.93 Αίτηση Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων Από Συνεργάτες
ΕΣ.ΔΕ.Δα0.94 Αίτηση
ΕΣ.ΔΕ.Δα0.95 Αίτηση Χορήγησης Βεβαιώσεων
ΕΣ.ΔΕ.Δα0.96 Διαβιβαστικό Εξερχόμενου
ΕΣ.ΔΕ.Δα0.97 Διαβιβαστικό Εξερχόμενου Με Λογότυπο Φορέα Χρηματοδότησης
ΕΣ.ΔΕ.Δα0.98 Διαβιβαστικό Εξερχόμενου Στην Αγγλική
ΕΣ.ΔΕ.Δα0.99 Διαβιβαστικό Εξερχόμενου Με Λογότυπο Φορέα Χρηματοδότησης Στην Αγγλική
ΕΣ.ΔΕ.Δα0.100 Προτάσεις / Βελτιώσεις Διαδικασιών Διαχείρισης Έργων Του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Του ΠΔΜ
ΕΣ.ΔΕ.0α0.101 Συνοδευτική Σελίδα Fax
ΕΣ.ΔΕ.0α0.102 Ενημερωτικό Σημείωμα
ΕΣ.ΔΕ.Πα33.103 Αίτηση Χορήγησης Προκαταβολής Έργου (Δάνειο)
ΕΣ.ΔΕ.Πα63.104 Αίτημα Απαλλαγής ΦΠΑ Σε Ερευνητικό Έργο
ΕΣ.ΔΕ.Πα63.105 Αποδοχή Εκτέλεσης Ερευνητικού Προγράμματος
ΕΣ.ΔΕ.Πα63.106 Βεβαίωση Αναγκαιότητας Απαλλαγής ΦΠΑ Σε Ευρωπαϊκό Έργο
ΕΣ.ΔΕ.Πα63.107 Βεβαίωση Εγκατάστασης Εξοπλισμού Για Την Απαλλαγή ΦΠΑ Σε Ευρωπαϊκό Έργο
ΕΣ.ΔΕ.Πα63.108 Βεβαίωση Πιστότητας Μετάφρασης Για Την Απαλλαγή ΦΠΑ Σε Ευρωπαϊκό Έργο
ΕΣ.ΔΕ.Πα63.109 Συνοπτική Κατάσταση Συμβάσεων Ανάθεσης Έργου Ερευνητών
ΕΣ.ΔΕ.Πα63.110 Συνοπτική Κατάσταση Εξοπλισμού Για Απαλλαγή ΦΠΑ
ΕΣ.ΔΕ.Πα63.111 Βεβαίωση Έναρξης Χρήσης Εξοπλισμού Για Την Απαλλαγή ΦΠΑ Σε Ευρωπαϊκό Έργο
ΕΣ.ΔΕ.Πα90.112 Πίνακας Στοιχείων Για Αποκτήσεις Από Το Εξωτερικό
ΕΣ.ΔΕ.Πα90.113 Αίτηση Έκδοσης Δελτίου Αποστολής
ΕΣ.ΔΕ.Πα3.114 Αίτηση Μετακίνησης Εξωτερικών Συνεργατών Χωρίς Σύμβαση Στο Έργο
ΕΣ.ΔΕ.Πα90.115 Μηνιαίο Φύλλο Εργασίας Πανεπιστημιακού - Δημοσίου υπαλλήλου (Monthly Time Sheet)
ΕΣ.ΔΕ.Πα90.116 Μηνιαίο Φύλλο Εργασίας Εξωτερικού Συνεργάτη (Monthly Time Sheet)
ΕΣ.ΔΕ.Δα0.119  Αίτηση Αδείας

Copyright © 2013 - 2018