Προϊστάμενος ΕΛΚΕ

Γεώργιος Κωνσταντάς – Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Ο Δρ. Γιώργος Κωνσταντάς είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Έχει εργαστεί σε θέσεις ευθύνης σε μεγάλες Ελληνικές Επιχειρήσεις ως logistic manager, προϊστάμενος αγορών, αποθηκών και αποθεμάτων. Από το 1998 έως τον Απρίλιο του 2011 εργάστηκε στον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας (ΕΛΕ) του Παν/μιου Αιγαίου σε θέσεις ευθύνης τόσο της Οικονομικής Διεύθυνσης όσο και της Διεύθυνσης Ανάπτυξης. Έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά projects και τα τελευταία χρόνια κατείχε τη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Διαχείρισης έργων (Project Management).

Έχει διδάξει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο «Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων», στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος «Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Οργάνωση και Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων», στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας «Οργάνωση Παραγωγής» και «Επιχειρησιακή Στρατηγική» στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βαλκανικών Σπουδών αντίστοιχα και στο Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Χαλκίδας «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας».

Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η Διοίκηση Διαδικασιών (Business Process Management, Chain Value Management), ο Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Reengineering), η Διαχείριση Γνώσης (Knowledge Management), η Διοίκηση Αλλαγών (Change Management), η Επιχειρησιακή Κουλτούρα και Οργανωτική Συμπεριφορά (Corporate Culture and Organizational Behavior) και η Διοίκηση και Διαχείριση Έργων (Project Management)

Βιογραφικό Σημείωμα

Copyright © 2013 - 2018