Νομοθεσία

Νόμος 4009/2011: Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ΑΕΙ

Νόμος 4076/2012: Ρυθμίσεις θεμάτων ΑΕΙ και άλλες διατάξεις

Π.Δ. 92/2003 (ΦΕΚ τ.Α’ 83/11-4-2003) Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΦΕΚ Οργανισμού ΠΔΜ 2006

Π.Δ. 432/1981 : Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποίησης Κονδυλίων για την Εκτέλεση Ερευνητικών Έργων στα ΑΕΙ (1)

ΚΥΑ 679/1996 (ΦΕΚ 826Β/10.09.1996) Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών (2)

Ν 4386_2016 Ρυθμίσεις για την έρευνα

Ν 3027/2002 (ΦΕΚ 152Α/28.06.2002): Σύνταξη Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης, Άρθρο 36 (3)

N 3794/2009 (ΦΕΚ 156Α/04.09.2009): Κύρωση ΚΥΑ 679/1996, Άρθρο 36 (4)

Ν 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α/19.05.2010): Τροποποίηση ΚΥΑ 679/1996, Άρθρο 36 (5)

Ν. 2530-Υποχρεώσεις Δικαιώματα Μελών ΔΕΠ

Π.Δ. 168/2011 (ΦΕΚ τ.Α’ 168/8-6-2011) Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ν. 3296/2004 : Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, Φορολογικοί Έλεγχοι και άλλες Διατάξεις (Άρθρο 9, §5, Αποσβέσεις παγίων Αξίας έως 1.200€)

ΠΔ 299/2003 : Αποσβέσεις Ηλεκτρονικού εξοπλισμού

ΠΔ 72/2013 : Σχέδιο Αθηνά

Διάφοροι Χρήσιμοι Νόμοι

Φ.122.1/350.141732/B2 - Ερμηνεία διατάξεων του Νόμου 4009/2011 (διαδικασίες εκλογής και εξελίξεων μελών ΔΕΠ)
ΦΕΚ Α- 195/06.09.2011 - Νόμος 4009/2011, με τίτλο "Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων"
Φ.122.1/199/110238/Β2 - Ερμηνεία διατάξεων του αρθρ. 34 ν. 3848/10 (εκλεκτορικά μελών ΔΕΠ)
Νόμος 3848/10 - Ρόλος εκπαιδευτικού - Αφορά συγκρότηση εκλεκτορικών μελών ΔΕΠ
Προεδρικό Διάταγμα 147/29.09.2009 - Ε.Ε.ΔΙ.Π
Νόμος 3801/09 - Προσωπικό ΙΔΑΧ
Νόμος 3794/09 - Θέματα Πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα
Νόμος 3696/08 - Ίδρυση και λειτουργία κολλεγίων
Νόμος 3685/08 - Θεσμικό πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές
Νόμος 3653/08 - Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας
Προεδρικό Διάταγμα 160/3.11.2008 - Πρότυπος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των ΑΕΙ
Νόμος 3549/07 - Μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου για τη Δομή και Λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Ερμηνεία διατάξεων του ν. 3549/07 - Αφορά προκηρύξεις μελών ΔΕΠ
ΦΕΚ608/07 - Ρυθμίσεις Εκλεκτορικών
Νόμος 1268/82 - Δομή & λειτουργία των ΑΕΙ
Προεδρικό Διάταγμα 226/06 - Συγγράμματα
Νόμος 3443/06 - Όργανα Διοίκησης
Νόμος 2083/92 - Εκσυγχρονισμός ΑΕΙ
Εγκύκλιος για εφαρμογή του ΠΔ226/07
Νόμος 3374/05 - Διασφάλιση της ποιότητας στην Α. Ε., Πιστωτικές μονάδες
Νόμος 3404/05 - Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Νόμος 3391/05 - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις
Νόμος 3328/05 - Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
Νόμος 2916/01 - Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα
ΣΥΝΤΑΓΜΑ της Ελλάδας

Copyright © 2013 - 2018