Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ιστοσελίδα: http://www.edulll.gr/

ΕΣΠΑ
Ιστοσελίδα: http://www.edulll.gr/?page_id=17

Ψηφιακή Σύγκλιση
Ιστοσελίδα: http://digitalplan.gov.gr/portal/

Διοικητική Μεταρύθμιση
Ιστοσελίδα: http://www.epdm.gr/

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Ιστοσελίδα: http://www.gsrt.gr/

Συμβούλιο της Επικρατείας
Ιστοσελίδα: http://www.ste.gr/portal/page/portal/StE

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/index_en.htm

Humanitarian Aid and Civil Protection
Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Seventh Framework Programme (FP7)
Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls

Γενική Γραμματεία-Startup Greece
Ιστοσελίδα: http://www.startupgreece.gov.gr/el/funding-programs

Lifelong Learning Programm
Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/education/llp/doc2994_en.htm

Life
Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

MED
Ιστοσελίδα: http://www.programmemed.eu/en/download-area/call-for-proposals.html

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Εκπαίδευσης
και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ιστοσελίδα: http://www.epeaek.gr/

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» – ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020)

Ιστοσελίδα: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων
στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας
Ιστοσελίδα: http://www.eyde-etak.gr/

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
Ιστοσελίδα: http://www.demokritos.gr/index_gr.html

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Ιστοσελίδα: http://www.pi-schools.gr

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ)
Ιστοσελίδα: http://www.imbc.gr

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Ιστοσελίδα: http://www.ekt.org.gr

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας
Ιστοσελίδα: http://www.eie.org.gr

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκής Επιτροπής)
Ιστοσελίδα: http://europa.eu.int/comm/index_el.htm

Πολιτισμός

Πρόγραμμα «Πολιτισμός 2000»
Ιστοσελίδα: http://europa.eu.int/comm/culture/eac/c2000-index_en.html

Audiovisual Policy

Media programme
Ιστοσελίδα: http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html

Technological research

Fifth Framework Programme (FP5)
Ιστοσελίδα: http://www.cordis.lu/fp5/

Information Society Technologies Programme (IST)
Ιστοσελίδα: http://www.cordis.lu/ist/home.html

Energy, Environment and Sustainable Development
Ιστοσελίδα: http://www.cordis.lu/eesd/src/research.htm

Digital products and services
eContent programme
Ιστοσελίδα: http://www.cordis.lu/econtent/

TEN-Telecom programme
Ιστοσελίδα: http://europa.eu.int/information_society/
programmes/tentelecom/index_en.htm

Education and training in the arts

Socrates programme
Ιστοσελίδα: http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html

Leonardo da Vinci programme
Ιστοσελίδα: http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/leonardo2_en.html

Youth programme
Ιστοσελίδα: http://europa.eu.int/comm/education/youth.html

Environment

LIFE programme
Ιστοσελίδα: http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm

Regional and social development

Leader +, for the development of rural areas
Ιστοσελίδα: http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_en.htm

Urban, for the development of rural areas;
ιστοσελίδα: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/urban2/index_en.htm

Interreg, to promote cooperation between regions for the purpose of economic development, including in the cultural field;
Ιστοσελίδα: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/index_en.htm

EQUAL tests new ways of tackling discrimination and inequality experienced by those in work and those looking for a job.
Ιστοσελίδα: http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html

Copyright © 2013 - 2018